Javna licitacija za izdavanje u zakup auto-pijace za postavljane zabavnog sadržaja

30 March 2018,

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA D.O.O. ZENICA

Objavljuje

J A V N U    L I C I TA C I J U

 

Za izdavanje u zakup auto-pijace površine 3.264 m2, kojom upravlja Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o Zenica u ulici Aleja šehida bb za postavljanje:

– zabavnog sadržaja.

Početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 1,50 KM po m/2 bez PDV-a.
Vremenski period za izdavanje je od 01.05.2018. do 15.09.2018. godine.
Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica, koja prije početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 10 % od početne cijene na blagajni preduzeća ili na Transakcijski račun preduzeća broj:

1340100000136890 kod Asa Banka Zenica.

Pravna i fizička lica koja učestvuju na licitaciji dužna su uz ponudu obavezno priložiti uplatnicu o uplaćenoj kauciji.
Licima koja ne uspiju na licitaciji kaucija se vraća.
Način plaćanja regulisat će se Ugovorom kao i ostala prava i obaveze potpisnika.

Prijave sa potvrdom o uplati kaucije se dostavljaju u zatvorenim kovertama, sa naznakom „ne otvaraj – za zakup auto-pijace„ na adresu Javno preduzeće za upravljanje i održavanje sportskih objekata d.o.o Zenica, Aleja šehida bb.

Prijave se primaju do 06.04.2018. godine do 13 sati.

Otvaranje ponuda izvršit će se 06.04.2018. godine u 13 sati, u prostorijama Uprave (ARENA).

Bliže informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/209-709, 032/209-726.

Zenica, 30.03.2018. godine.

 

IZVOR: www.zenica.ba

Comments are closed.